Raport „Trzecia strona medalu. Sytuacja osób pracujących w polskich organizacjach pozarządowych”

22 kwietnia 2016

Zapraszamy do lektury raportu będącego podsumowaniem projektu POPOP.

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi sprawozdanie z badania jakościowego przeprowadzonego wśród osób pracujących w NGO. Badanie miało na celu diagnozę sytuacji osób pracujących w polskich organizacjach pozarządowych, a w szczególności identyfikację problemów pracowniczych charakterystycznych dla trzeciego sektora i próbę nakreślenia ich przyczyn.  Drugą część publikacji stanowią komentarze eksperckie i rekomendacje dla pracowników i zarządów NGO. Ich autorami są dr hab. Marek Rymsza, Łukasz Broniszewski, Lidia Kuczmierowska, Joanna Kamińska, a także Komisja Pracujących w Organizacjach Pozarządowych OZZ IP. Redaktorką publikacji jest Agnieszka Kaim.

>>>

Jak działać na rzecz poprawy warunków pracy w NGO?

9 kwietnia 2016

Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”, Fundacja Stabilo oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają do dyskusji i działania na rzecz poprawy warunków pracy w trzecim sektorze.

piątek 22 kwietnia 2016
Pracownia Duży Pokój, Warszawa, ul. Warecka 4/6
(wejście od ul. Kubusia Puchatka)

godz. 12.30-14:30
Premiera raportu “Trzecia strona medalu. Sytuacja osób pracujących w polskich organizacjach pozarządowych”

godz. 15.00-16:30
Spotkanie Partnerstwa Tematycznego „Działania na rzecz wzmacniania personelu organizacji oraz wzmacniania organizacji w roli przyjaznych pracodawców”

>>>

Zobacz wszystkie aktualności

Artykuły

Komunikacja przeciw mobbingowi

Właściwa komunikacja w organizacji nie tylko sprzyja dobrej atmosferze i przeciwdziała mobbingowi, ale też może w istotny sposób przyczyniać się do zwiększenia wydajności pracy i ułatwiać zespołowi osiąganie sukcesów.   Nieodpowiednia komunikacja – zarówno w formalnym, jak i nieformalnym aspekcie, jest jednym z istotnych czynników ryzyka mobbingu, a nierzadko także – jego przejawem. W interesie całego zespołu jest dbać o prawidłową komunikację w organizacji, zaś bezpośrednia odpowiedzialność za nią spoczywa na osobach kierujących zespołem. Komunikacja…
>>>

Trzeci sektor na niezdrowej diecie, czyli o potrzebie dywersyfikowania źródeł finansowania NGO

Zdecydowana większość organizacji pozarządowych w Polsce finansuje swoje działania korzystając ze środków publicznych. To – obok składek członkowskich – najczęstsze źródło pozyskiwania pieniędzy przez NGO. Na przestrzeni ostatnich lat trend ten narastał – w 2014 r. z samorządowych, rządowych oraz unijnych dotacji łącznie korzystało 65% organizacji[1]. Największą popularnością cieszą się przy tym źródła samorządowe: badania Stowarzyszenia Klon/Jawor z kolejnych lat potwierdzają, że środki te bardzo często dominują nad innymi w budżetach korzystających…
>>>

Mama w NGO

Sektor pozarządowy jest sfeminizowany. W przeciętnej organizacji kobiety stanowią ponad połowę zespołu (59%)[1]. Duża cześć z nich to mamy. Dlaczego wybierają pracę w organizacji pozarządowej i czy zadowolone są ze tej decyzji? A pracodawca? Czy zatrudnienie mamy to opłacalne posunięcie czy kłopotliwa konieczność? Mama w pracy, czyli na urlopie (?) Organizację pozarządową – jeśli zatrudnia pracowników – obowiązują przepisy kodeksu pracy w tym samym stopniu co wszystkich innych pracodawców. Prawo pracy…
>>>

Mobbing w NGO – przyczynek do antropologii zawodowej w trzecim sektorze

Zjawisko mobbingu nie jest niczym nowym, wbrew obiegowej opinii mobbing nie pojawił się w Polsce w 2004 roku, a więc wraz ze wprowadzeniem zakazu działań mobbingowych i obowiązku przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę. Termin „mobbing” pojawił się w XX wieku, ale zjawisko to towarzyszy człowiekowi od początków życia w zbiorowościach. Także u zwierząt znane i opisane są przypadki wykluczania osobników z grupy, sfory, zaszczuwania jednostek, zmuszania do odejścia. Konrad Lorenz pierwszy raz użył terminu „mobbing”…
>>>

Praca w projekcie a działania systemowe

Głośno ostatnio mówi się o warunkach pracy w organizacjach pozarządowych. Uwagę zawraca niekorzystna dla pracowników sytuacja wynikająca przede wszystkim z braku poczucia stabilności zatrudnienia. Ci, którzy podnoszą tę kwestię, piętnują organizacje jako pracodawców. Jeśli jednak przyjrzeć się przyczynom tego zjawiska, można zauważyć, że trzeci sektor rzadko ma tu szerokie pole manewru. Sytuacja organizacji jako pracodawcy dodatkowo komplikuje się, gdy podejmuje się on działać systemowo – zwłaszcza…
>>>

Zobacz wszystkie artykuły

Organizatorzy, partnerzy i sponsorzy

baner-logotypy

Organizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”. Partner: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Patron medialny: ngo.pl.
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.