Komunikacja przeciw mobbingowi

Właściwa komunikacja w organizacji nie tylko sprzyja dobrej atmosferze i przeciwdziała mobbingowi, ale też może w istotny sposób przyczyniać się do zwiększenia wydajności pracy i ułatwiać zespołowi osiąganie sukcesów.   Nieodpowiednia komunikacja – zarówno w formalnym, jak i nieformalnym aspekcie, jest jednym z istotnych czynników ryzyka mobbingu, a nierzadko także – jego przejawem. W interesie całego zespołu jest dbać o prawidłową komunikację w organizacji, zaś bezpośrednia odpowiedzialność za nią spoczywa na osobach kierujących zespołem. Komunikacja…
>>>

Trzeci sektor na niezdrowej diecie, czyli o potrzebie dywersyfikowania źródeł finansowania NGO

Zdecydowana większość organizacji pozarządowych w Polsce finansuje swoje działania korzystając ze środków publicznych. To – obok składek członkowskich – najczęstsze źródło pozyskiwania pieniędzy przez NGO. Na przestrzeni ostatnich lat trend ten narastał – w 2014 r. z samorządowych, rządowych oraz unijnych dotacji łącznie korzystało 65% organizacji[1]. Największą popularnością cieszą się przy tym źródła samorządowe: badania Stowarzyszenia Klon/Jawor z kolejnych lat potwierdzają, że środki te bardzo często dominują nad innymi w budżetach korzystających…
>>>

Mama w NGO

Sektor pozarządowy jest sfeminizowany. W przeciętnej organizacji kobiety stanowią ponad połowę zespołu (59%)[1]. Duża cześć z nich to mamy. Dlaczego wybierają pracę w organizacji pozarządowej i czy zadowolone są ze tej decyzji? A pracodawca? Czy zatrudnienie mamy to opłacalne posunięcie czy kłopotliwa konieczność? Mama w pracy, czyli na urlopie (?) Organizację pozarządową – jeśli zatrudnia pracowników – obowiązują przepisy kodeksu pracy w tym samym stopniu co wszystkich innych pracodawców. Prawo pracy…
>>>

Mobbing w NGO – przyczynek do antropologii zawodowej w trzecim sektorze

Zjawisko mobbingu nie jest niczym nowym, wbrew obiegowej opinii mobbing nie pojawił się w Polsce w 2004 roku, a więc wraz ze wprowadzeniem zakazu działań mobbingowych i obowiązku przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę. Termin „mobbing” pojawił się w XX wieku, ale zjawisko to towarzyszy człowiekowi od początków życia w zbiorowościach. Także u zwierząt znane i opisane są przypadki wykluczania osobników z grupy, sfory, zaszczuwania jednostek, zmuszania do odejścia. Konrad Lorenz pierwszy raz użył terminu „mobbing”…
>>>

Praca w projekcie a działania systemowe

Głośno ostatnio mówi się o warunkach pracy w organizacjach pozarządowych. Uwagę zawraca niekorzystna dla pracowników sytuacja wynikająca przede wszystkim z braku poczucia stabilności zatrudnienia. Ci, którzy podnoszą tę kwestię, piętnują organizacje jako pracodawców. Jeśli jednak przyjrzeć się przyczynom tego zjawiska, można zauważyć, że trzeci sektor rzadko ma tu szerokie pole manewru. Sytuacja organizacji jako pracodawcy dodatkowo komplikuje się, gdy podejmuje się on działać systemowo – zwłaszcza…
>>>

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego szansą na uzwiązkowienie NGO?

W czerwcu tego roku Trybunał Konstytucyjny wydał niezwykle ważny wyrok w kwestii wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, dopuszczając do udziału w nich wszystkie osoby świadczące pracę, bez względu na podstawę jej świadczenia, a więc nie tylko osoby będące pracownikami. W rozumieniu Kodeksu pracy pracownikami są jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Kategoria ta zatem nie obejmuje chociażby osób świadczących pracę…
>>>

Prawa osób pracujących w NGO a zakaz dyskryminacji

Osoby pracujące w organizacjach pozarządowych można w zasadzie podzielić na dwie grupy, tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i osoby świadczące pracę na innych zasadach (chodzi tu przede wszystkim o umowy cywilnoprawne czy samozatrudnienie). Już przy takim rozróżnieniu  można z perspektywy polskiego prawa antydyskryminacyjnego mówić o pewnej nierówności przejawiającej się różnym poziomem ochrony przed dyskryminacją. Podstawa świadczenia pracy odgrywa niebotyczną rolę przy określeniu zasad ochrony przed przejawami nierównego traktowania. Do osób zatrudnionych…
>>>

Zatrudnienie kobiet w trzecim sektorze w Polsce i na świecie

Gdy myślę o pracy i zatrudnieniu w trzecim sektorze, to przede wszystkim zastanawiam się, jakie patologie dotykają ten sektor w sferze zatrudnienia. A to dlatego, że stale słucham historii, które „mrożą krew w żyłach”. Ostatnio bowiem, mój kolega dyrektor w bardzo szacownej jednostce naukowej, prowadził swobodne rozmowy z dwiema kandydatkami do pracy na stanowiskach naukowo-dydaktycznych. Dwie panie, ze znacznym dorobkiem naukowym, niepytane wypowiedziały się w kwestii posiadania dzieci. Pierwsza z nich podkreśliła, żeby się nie martwił (!) bo…
>>>

Co możesz zyskać dzięki mediacji?

Czym jest mediacja i czy warto z niej skorzystać – to pytanie często zadają sobie osoby, które będąc w sytuacji konfliktu poszukują innych rozwiązań niż droga sądowa. Decydując się na udział w mediacji decydują się alternatywną do sądowej drogę polubownego rozwiązania sporów lub konfliktów przy udziale bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja to zupełnie inny sposób rozwiązywania sporów powstałych m.in. w przypadku załamania się relacji w miejscu pracy, fundacji czy organizacji pomiędzy pracownikami,…
>>>

Co możesz zyskać dzięki poradzie psychologicznej?

Być może doświadczasz mobbingu i zastanawiasz się, w czym może pomóc Ci spotkanie z psychologiem lub psycholożką? Oto dlaczego zdecydowanie warto skorzystać z tej formy pomocy. Mobbing jest trudnym doświadczeniem i może mieć niekorzystny wpływ na różne obszary naszego życia – zdrowie i samopoczucie fizyczne oraz psychiczne, poziom satysfakcji z pracy i życia, relacje z najbliższymi, kontakty towarzyskie, samoocenę i obraz siebie. Lista konsekwencji i trudności, jakie może wywołać, jest długa; wymieńmy choćby…
>>>

Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Tytułem wstępu

W październiku 2014 Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” rozpoczęła realizację projektu pt. „Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie”. Jaka jest geneza tego projektu i na jakie problemy ma odpowiadać? Organizacje pozarządowe to miejsce satysfakcjonującego działania na rzecz innych, jednak jak każde miejsce pracy nie są wolne od problemów, zarówno typowych dla polskiego rynku pracy, jak i specyficznych dla tego sektora. Prowadząc organizację wspierającą…
>>>

Organizatorzy i partnerzy

baner-logotypy

Organizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”. Partner: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Patron medialny: ngo.pl.
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.