Co możesz zyskać dzięki mediacji?

Czym jest mediacja i czy warto z niej skorzystać – to pytanie często zadają sobie osoby, które będąc w sytuacji konfliktu poszukują innych rozwiązań niż droga sądowa. Decydując się na udział w mediacji decydują się alternatywną do sądowej drogę polubownego rozwiązania sporów lub konfliktów przy udziale bezstronnego i neutralnego mediatora.

Mediacja to zupełnie inny sposób rozwiązywania sporów powstałych m.in. w przypadku załamania się relacji w miejscu pracy, fundacji czy organizacji pomiędzy pracownikami, kierownictwem lub Zarządem. To doskonała możliwość aby samemu zmierzyć się z problemem, unikając długiej, żmudnej i kosztownej drogi sądowej.

Mediacja to proces, do którego Strony sporu przystępują dobrowolnie i świadomie, wyrażając zgodę na przystąpienie do mediacji oraz na to, aby dany mediator poprowadził mediacje w ich sprawie. Celem mediacji jest osiągnięcie satysfakcjonującego porozumienia. Porozumienie, w postaci ugody, zostaje spisane przez mediatora, natomiast całość sformułowana i podyktowana jest przez Strony, które mogą być wspierane przez reprezentujących je pełnomocników. Treść porozumienia lub ugody zawiera ustalenia satysfakcjonujące dla wszystkich uczestników mediacji oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Strony na każdym etapie postępowania mediacyjnego mogą odstąpić od udziału w postępowaniu mediacyjnym. Taka rezygnacja nie pociąga za sobą konsekwencji prawnych.

Jednym z zadań mediatora prowadzącego mediację jest czuwanie nad jej przebiegiem. Buduje atmosferę zaufania, komfortu i bezpieczeństwa dla Stron. Pomaga udrożnić komunikację między uczestnikami postępowania mediacyjnego. Mediator w procesie mediacji pozostaje bezstronny – nie opowiada się za żadną ze stron, nie sympatyzuje z żadną z nich. Nie rozstrzyga, nie ocenia, nie przyznaje racji. Pomaga rozwiązać spór w sposób satysfakcjonujący dla każdej ze Stron. Mediator nie jest ekspertem, to osoba trzecia, niezaangażowana w konflikt, która aktywnie słuchając uczestników mediacji daje im możliwość wzajemnego wysłuchania się, przedstawienia argumentów oraz analizy zaproponowanych rozwiązań. Mediator nie jest adwokatem ani sędzią – nie można go wynająć. Mediator to przewodnik, pomagający odkryć rzeczywiste potrzeby Stron i pomagający im wytyczyć wspólną drogę.

Mediator nie czerpie korzyści z określonego sposobu rozwiązania sporu między Stronami, nie identyfikuje się z przedmiotem sporu. Jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się prowadząc mediacje. Poufność jest jedną z podstawowych zasad procesu mediacji.

Decydując się na mediację warto wiedzieć, że jej celem nie jest pogodzenie i pojednanie za wszelką cenę zwaśnionych Stron. To przede wszystkim możliwość usłyszenia stanowiska drugiej Strony, zrozumienia jej punktu widzenia na problem wspólny dla każdego uczestnika mediacji. Mediacja wzmacnia i rozwija pozytywne emocje, pozwala na odbudowanie relacji osobistych i zawodowych, ogranicza i osłabia działanie stereotypów. To szansa na to aby w pokojowej atmosferze, w obecności bezstronnej osoby trzeciej spotkać się ze swoim antagonistą i podjąć próbę odbudowy wzajemnego zaufania „nadwerężonego” w czasie trwania sporu.

Do najważniejszych zalet mediacji należą przede wszystkim:
– oszczędność czasu – dzięki dyspozycyjności mediatora nie czeka się na pierwsze spotkanie co minimalizuje możliwość eskalacji sporu i narastanie niedomówień w sprawie. Ilość i częstotliwość posiedzeń mediacyjnych nie jest limitowana w czasie,
– oszczędność kosztów – mediacja jest nie tylko relatywnie tańsza od postępowania sądowego – to także postępowanie wolne od kosztów sądowych, ponoszonych w trakcie kiedy toczy się sprawa sądowa,
– możliwość zatwierdzenia ugody mediacyjnej przez sąd co daje jej moc ugody zawartej przed sądem a nadanie jej klauzuli wykonalności czyni z niej tytuł egzekucyjny wiążący obie Strony podczas realizacji zobowiązań zawartych w ugodzie.

Decydując się na udział w mediacji Strony mogą liczyć na szybkie zakończenie zaistniałego między nimi sporu w taki sposób jaki satysfakcjonuje każdą z nich. To wzięcie odpowiedzialności za swoje działania i szansa na zrozumienie motywów działania drugiej Strony. Korzystając z mediacji jej uczestnicy dostają niepowtarzalną szansę honorowego zakończenia sporu i zdobycia umiejętności rozwiązywania konfliktów w kolejnych trudnych sytuacjach.

Korzystając z konsultacji z mediatorem oraz decydując się na udział w posiedzeniu mediacyjnym otrzymacie wsparcie w rozwiązaniu problemu, wpływ na dalszy bieg Waszej sprawy i możliwość spotkania się z drugą Stroną w atmosferze sprzyjającej konstruktywnej rozmowie i prowadzeniu dialogu.

W ramach projektu „Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych” oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia mediatora. Konsultacje z mediatorem pozwolą na swobodne przedstawienie swojego punktu widzenia na problem przez każdą ze Stron, wysłuchanie przez mediatora oraz zebranie oczekiwań co do sposobu rozwiązania konfliktu. Mediator, będąc osobą bezstronną i neutralną może zaproponować spotkania indywidualne lub wspólne i wesprzeć skonfliktowane Strony w określeniu ich propozycji co do dalszego sposobu postępowania w sprawie. Wsparcie mediatora obejmuje prowadzenie posiedzeń mediacyjnych, przygotowanie ugody mediacyjnej oraz pomoc w jej zatwierdzeniu przed właściwym miejscowo sądem, w przypadku kiedy Strony będą miały taką potrzebę.

Magda Bellwon

 

Organizatorzy i partnerzy

baner-logotypy

Organizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”. Partner: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Patron medialny: ngo.pl.
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.